Blog
September 22, 2020

Het geheim van Warren Buffett: compound interest

Het is één van de paradepaardjes van Warren Buffett: compound interest. Het principe van rendement op rendement. Hoe dat precies werkt leggen we je vandaag uit. En we geven je een rekenvoorbeeld met één van onze populairste bots. (English version can be found below.)

BOTS by RevenYOU: Compound Interest
BOTS by RevenYOU: Compound Interest

Beginnen met beleggen

Wanneer je begint met beleggen en je gaat verdiepen in de materie kom je al snel de naam van Warren Buffett tegen. Warren Buffett is een Amerikaanse zakenman en belegger met een geschat vermogen van 73 miljard dollar. Wanneer hem gevraagd wordt naar het geheim achter het succes van zijn beleggingen is zijn antwoord altijd steevast: compound interest. Het principe van rendement op rendement.

Compound Interest

Nu de spaarrente nagenoeg 0% is, en in sommige gevallen zelfs negatief, is sparen een stuk minder lucratief geworden. Je geld wordt niet langer meer waard. Wanneer je de inflatie meerekent, wordt je geld zelfs ieder jaar minder waard.

Compound interest wordt door Warren Buffett omschreven als de enige manier om je geld steeds meer waard te laten worden. Hoe zit dat?

Als je belegt, dan behaal je een bepaald rendement. De afgelopen tien jaar was het gemiddelde rendement op de AEX ongeveer 10%. Elk jaar wordt je geld dus 10% meer waard. Als je start met €100,- dan is dit na een jaar dus €110,- geworden. Het tweede jaar is je rendement dan 10% over €110,- en is je geld €121,- waard. En dit loopt zo jaren door. Je ontvangt dus steeds je rendement over je al eerder behaalde rendement. Dit principe heet compound interest. Oftewel samengesteld rendement.

Beleggen doe je voor de lange termijn

Een tweede “geheim” van Warren Buffett is de periode waarover hij belegt. Snel geld bestaat in zijn optiek niet. En dat gaat al helemaal niet samen met zijn rotsvaste vertrouwen in compound interest. Omdat de markt fluctueert zal je altijd dalingen tegenkomen. Dips worden deze genoemd. Deze dips zijn er altijd en het is belangrijk om niet in paniek te raken wanneer je beleggingen in een dip belanden. De markt heeft zich, historisch gezien, altijd hersteld en is over de lange termijn altijd winstgevend geweest.

Beleggen met BOTS

Eén van de grote voordelen van beleggen met de BOTS app is dat de bots minder “last” hebben van deze dips. Omdat de bots gemaakt zijn op basis van machine learning, kunstmatige intelligentie en algoritmes, zijn zij in staat om de dips te omzeilen. Of in ieder geval er minder last van te hebben. Omdat het automatische handelsstrategieën zijn, kunnen zij eventuele dips voor zijn. Op die manier halen de bots voor jou het best mogelijke rendement.

BOTS en compound interest

En dat rendement kun jij dan weer, net zoals Warren Buffett, voor je laten werken. In de BOTS app vind je verschillende bots, elk met hun eigen strategie en bijbehorend risico niveau. Je bepaalt dus zelf met welke bot je wilt gaan beleggen. Of misschien gebruik jij hiervoor wel meerdere bots.

Eén van onze populairste bots is The Power of Pi. Een bot die zijn strategie ontleent aan het gebruik van het getal pi. Sinds de start van de bot is het gemiddeld rendement iets meer dan 5%. The Power of Pi heeft een risico niveau van 8 (op een schaal van 1 tot 12).

Als jij dus €1000,- belegt met The Power of Pi dan is dit na één jaar €1050,- waard. Dit bedrag blijf je beleggen. Na twee jaar is jouw geld dan €1102,50 waard. En zo blijf je dat tien jaar volhouden. Aan het einde van die tien jaar is jouw €1000,- dan €1628,- waard geworden.

Zouden we uitgaan van een gemiddeld rendement van 10% (net zoals het gemiddeld rendement van de AEX over de afgelopen tien jaar) dan zou jouw €1000,- nog veel meer waard zijn geworden. Na tien jaar staat de teller dan op €2593,-

Starten met beleggen

Jij kunt dus nu net zo beleggen als Warren Buffet. Niet met miljarden euro’s tegelijk. Maar door het principe van compound interest kun jij wel op dezelfde manier vermogen opbouwen. En door te beleggen met de BOTS app, ben je in ieder geval goed uitgerust om de dips in de markt zoveel mogelijk te vermijden. En dat voordeel had Warren Buffett niet altijd.

Beleggen is voor iedereen

Iedereen moet kunnen beleggen. En nu kan dat ook. Met BOTS. Samen gaan we de wereld van beleggen eerlijk en transparanter maken. Heb je interesse, maar is jouw vraag nog niet beantwoord? Kijk dan eens bij de FAQ’s op onze site. Of neem contact met ons op, we leggen het je graag persoonlijk uit.

De BOTS app is nu live

Download de BOTS app vandaag nog op uw mobiele telefoon! Voor Android klik hier, voor Apple klik hier.

Risicoloos beleggen bestaat niet. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.

The secret of Warren Buffett: coumpound interest

It is one of Warren Buffett’s flagship principles: compound interest, or, in other words, return on return. Today we will explain to you how this works. Also, we will provide an example calculation using one of our most popular bots.

Starting to invest

When setting out on your investment endeavour and delving into the subject matter, you should soon run into the name Warren Buffett. Warren Buffett is an American businessman and investor whose estimated worth is 73 billion dollars. When asked about the secret behind his investment successes, his answer is invariably ‘compound interest’, the principle of return on return.

Compound interest

With the interest rate on savings being close to 0% and sometimes even negative, the profitability of saving has strongly decreased. Your money no longer increases in value; in fact, when factoring in inflation, your money decreases in value every year.

Warren Buffett proclaims compound interest to be the only way to continually increase the value of your money. How does this work?

When you make an investment, you will make a certain return. In the past ten years, the average return on the AEX index hovered around 10%. This means that your money’s value will increase by 10% each year. So if you start out with €100, this will have become €110 after one year. The second year your return will be 10% on €110 and your money will be worth €121. And this can go on for years: you get return on the return that you have previously made. This principle is called compound interest.

Investing is a long-term process

Another ‘secret’ of Warren Buffett is the period over which his investments run. In his view there is no such thing as quick money, a principle that most certainly does not match his rock-solid confidence in compound interest. Because the market fluctuates, it is inevitable that there will be declines, which are generally called dips. These dips will happen at some point and it is important not to panic when your investments are suffering from a dip. Historically, the market has always recovered and has always been profitable in the long run.

Investing with BOTS

One of the major advantages of investing using the BOTS app is that the bots are not as much affected by these dips. Since the bots have been created based on machine learning, artificial intelligence, and algorithms, they are able to evade dips or at least mitigate their effects. Bots perform automated trading strategies, which is how they are able to see dips coming and avoid them. In doing so, the bots will get you the best possible return.

BOTS and compound interest

And just like Warren Buffett, you will be able to let the return work for you. In the BOTS app you will find several bots that each have their own strategy and corresponding risk tier. You can decide for yourself which bot you would like to use to invest money. You also have the option of using multiple bots.

One of our most popular bots is The Power of Pi, a bot whose strategy is based on the use of the number pi. Since the bot was launched, its average return has been slightly over 5%. The Power of Pi is in risk tier 8, on a scale from 1 to 12.

So if you invest €1,000 using The Power of Pi, it will be worth €1,050 after one year. If you keep investing this amount, it will be worth €1,102.50 after two years. If you keep it up for ten years, your €1,000 will have become worth €1,628 by that time.

If we were to calculate this using an average return of 10%, (like the AEX index has yielded over the past ten years) your €1,000 would have become worth that much more. To be precise, it would be worth €2,593 after ten years.

Starting to invest

To conclude, you are now able to invest just like Warren Buffett. Perhaps it won’t be with billions of euros at the same time, but the principle of compound interest will help you build up capital in a similar way. And by using the BOTS app to invest, you are definitely well-equipped to avoid dips in the market as much as possible. And that is one advantage Warren Buffett didn’t always have.

Trading is for everyone

Everyone should be able to invest. And now they can. With BOTS. Together, we are committed to making the world of investment fairer and more transparent. Interested, but your question hasn’t been answered yet? Then please have a look at the FAQs on our site. Or contact us, we will be happy to explain it to you in person.

The BOTS app is now live

Download the BOTS app on your mobile phone today! For Android click here, for Apple click here.

There is no such thing as risk-free investment. It is possible to lose (part of) your stake.